Regulamin programu partnerskiego Tekstowni.pl – Kursy pisania Tekstowni.pl

Regulamin programu partnerskiego Tekstowni.pl

  1. Informacje wstępne

1.1. Organizatorem programu partnerskiego jest firma Tekstowni.pl należąca do Ewy Szczepaniak prowadzącej działalność gospodarczą w Lublinie, ul. Króla Rogera 5/82, NIP: 712-199-78-81, REGON:  432718540.
 
1.2. Definicje:
 
Organizator — marka Tekstowni.pl.
 
Partner — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca absolwentem co najmniej jednego kursu wydanego przez markę Tekstowni.pl.
 
Produkt — kursy i e-booki oferowane na stronach tekstowni.pl i kursy-pisania.tekstowni.pl, których wydawcą jest marka Tekstowni.pl.
 
Nowy użytkownik — osoba, która zakupiła produkt po kliknięciu w link partnerski.
 
Link partnerski — link wygenerowany dla Partnera przez wtyczkę odpowiadającą za działanie programu partnerskiego.
 
Rejestracja — zawarcie umowy poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie  https://kursy-pisania.tekstowni.pl/program-partnerski/rejestracja/
 
Konto — indywidualne konto partnera, w którym dostępne są informacje o skuteczności poleceń — liczba kliknięć w link oraz wysokość wynagrodzenia. Aby zobaczyć te informacje, Partner musi się zalogować na stronie  https://kursy-pisania.tekstowni.pl/program-partnerski/logowanie/
 
Serwis internetowy Partnera — strona WWW prowadzona przez Partnera, zawierająca wartościowe treści.

 

  1. Uwarunkowania techniczne

2.1. Pozyskanie nowego użytkownika polega na zachęceniu osoby trzeciej do tego, aby dzięki kliknięciu w link partnerski weszła do serwisu kursy-pisania.tekstowni.pl i zakupiła wybrany przez siebie produkt.
 
2.2. Zakup nie musi zostać dokonany natychmiast po zapoznaniu się z opisem. Będzie zaliczony na konto Partnera, jeśli Użytkownik dokona go w ciągu 60 dni od kliknięcia w link.
 
2.3. Przypisanie zakupu do Partnera możliwe jest dzięki plikowi cookie instalowanemu w urządzeniu Użytkownika w chwili, kiedy klika on w link podany przez Partnera. Plik jest ważny 60 dni.
 
2.4. W systemie informatycznym urządzenia Użytkownika może istnieć tylko jeden plik cookie prowadzący do serwisu Użytkownika. Może się zdarzyć, że plik przypisujący kliknięcie do Partnera może zostać nadpisany przez plik innego Partnera. 
 
 
  1. Prawa i obowiązki Organizatora

2.1. Organizator umożliwia rejestrację w programie partnerskim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 
2.2. Organizator na życzenie udostępni partnerowi grafiki promocyjne, które Partner może wykorzystać w prowadzonym serwisie internetowym zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Prawa autorskie do przekazanych materiałów pozostają własnością Organizatora.
 
2.3. Organizator dołoży wszelkich, by bezbłędnie rejestrować zdarzenia wynikające z promocji produktów przez Partnera, nie bierze jednak odpowiedzialności za błędy wtyczki i inne zakłócenia techniczne, na które nie ma wpływu oraz za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, uniemożliwiające w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików ‘cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 
2.4. Organizator udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki zdarzeń wynikających z promocji produktów. Będą one dostępne po zalogowaniu na koncie Partnera. 
 
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień regulaminu oraz szkody w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.
 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy marki Tekstowni.pl.
 
 
  1. Prawa i obowiązki Partnera

 
3.1. Partner dołoży wszelkich starań, by promować produkty z troską o dobre imię marki Tekstowni.pl.
 
3.2. Promocja produktów może odbywać się w serwisie WWW partnera, w newsletterze lub w mediach społecznościowych. 
 
3.3. Niedozwolone jest promowanie na stronach noszących znamiona spamu, na stronach zapleczowych oraz takich, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. 
 
3.4. Niedozwolone jest promowanie produktów w masowym mailingu, który może być uznany za spam.
 
3.5. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie kursy-pisania.tekstowni.pl Partner może na bieżąco śledzić naliczone prowizje oraz statystyki zdarzeń wynikających z promowania przez niego produktów.
 
3.6. Partner samodzielnie stworzy opisy promowanych przez siebie produktów. Kopiowanie tekstów ze strony Organizatora jest naruszeniem praw autorskich i stanowi podstawę do roszczeń prawnych z tego tytułu.
 
3.7. Przystępując do programu partnerskiego, partner, który prowadzi działalność gospodarczą, oświadcza, że jest prawnie upoważniony do czerpania zysków z działalności afiliacyjnej (zgłosił PKD “wynajem powierzchni reklamowej”).
 
 
  1. Rozliczenia i płatności

 
4.1. Za pozyskanie użytkownika Partner otrzymuje prowizję w wysokości 20% wartości sprzedanego produktu. Prowizja naliczana jest automatycznie w chwili potwierdzenia płatności przez nowego użytkownika. Naliczana kwota jest kwotą brutto.
 
4.2. Partner może zażądać wypłaty prowizji w każdej chwili, jednak nie wcześniej niż wówczas, gdy na jego koncie zbierze się co najmniej 100 zł.
 
4.3. Prowizja może zostać wycofana, jeśli pozyskany przez Partnera użytkownik anuluje zakup — zażąda zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 
4.4. Partner nie otrzymuje prowizji za zakupy własne dokonane z wykorzystaniem linku partnerskiego. Pozyskanym użytkownikiem może być wyłącznie osoba trzecia. 
 
4.5. W przypadku partnera prowadzącego działalność gospodarczą wypłata prowizji odbywa się na podstawie poprawnie wystawionej faktury za wynajem powierzchni reklamowej.
 
4.6. Parter, który nie prowadzi działalności gospodarczej, rozlicza się z Organizatorem na podstawie umowy o dzieło. W takim przypadku wynagrodzenie Partnera zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy w aktualnie obowiązującej wysokości.
 
 
  1. Postanowienia końcowe

 
5.1. Przystąpienie do programu partnerskiego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
5.2. Przystępując do programu, Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.
 

Copyright © Tekstowni.pl 2019-2020