Regulamin – Kursy pisania Tekstowni.pl

Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego kursy-pisania.tekstowni.pl

Data publikacji: 15 stycznia 2019 r., aktualizacja: 2 września 2019 r.

Sklep internetowy Tekstowni.pl działający pod adresem kursy-pisania.tekstowni.pl należy do Ewy Szczepaniak, prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Lublinie, ul. Króla Rogera 5/82, 20-857 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 712-199-78-81.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@tekstowni.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964.16.93).
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu tekstowni.pl.
 4. Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu w sklepie za pośrednictwem strony.
 5. Operator Płatności: system płatności Przelewy24 (przelewy24.pl) należący do spółki akcyjnej PayPro z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 000 000,00 zł, w całości opłaconym; wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa  instytucja płatnicza.
 6. Produkt/y – utwory autorstwa Tekstowni.pl podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83), sprzedawane za pośrednictwem strony kursy-pisania.tekstowni.pl.
 7. Regulamin – zbiór przepisów normujący zasady związane  zakupem produktów  przez stronę tekstowni.pl. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://kursy-pisania.tekstowni.pl/regulamin/
 8. Sklep – strona internetowa działająca pod adresem tekstowni.pl.
 9. Sprzedawca – Ewa Szczepaniak, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Lublinie, ul. Króla Rogera 5/82, 20-857 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 712-199-78-81.
 10. Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep kursy-pisania.tekstowni.pl określające rodzaj i liczbę towarów.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki sprzedawcy i kupujących.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej tekstowni.pl.
 3. Do korzystania ze sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w sklepie wystarczające są następujące warunki techniczne:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • aktywny adres e-mail,
 • program do odczytu plików w formacie PDF.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

§  3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem sklepu sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz kupującego przez sprzedawcę jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem sklepu.

§ 4

Prawa autorskie

 1. Produkty sprzedawane w sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Prawa autorskie do produktów przysługują sprzedawcy.
 3. Powielanie i rozpowszechnianie produktów w całości lub we fragmentach bez zgody sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).
 4. W przypadku naruszenia przez nabywcę autorskich praw przysługujących sprzedawcy sprzedawca – niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego – może uniemożliwić nabywcy dostęp do produktów.

§ 5

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na stronie sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt i kliknąć „Zamów”, a następnie “Przejdź do kasy”;
b) w przypadku otrzymania kuponu rabatowego, kod kuponu należy wpisać w okienku z napisem „Kod zniżkowy” – „Dodaj” i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj”;
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (przynajmniej te oznaczone gwiazdką”*”),
d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy zaznaczyć pole “Chcę otrzymać fakturę” i wpisać dane do faktury,
e) zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować – akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,

3. Z  chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” umowę sprzedaży lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych między kupującym a sprzedawcą uważa się za zawartą.

4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” kupujący zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem zamówienia.

§ 6

Formy dostawy i metody płatności

 1. Produkty elektroniczne dostarczane są kupującemu na platformie e-learningowej. Kupujący ma dostęp do platformy e-learningowej przez rok od dnia zakupu kursu lub od daty startu kursu (w przypadku edycji zorganizowanych).
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a)       Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (szybki przelew, płatność kartą). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
b)       Bezpośrednio na konto sprzedającego:

Dane do przelewu:

Ewa Szczepaniak
Króla Rogera 5/82
20-857  Lublin

nr konta (mBank): 10 1140 2004 0000 3102 7914 5667

Tytuł przelewu: nr zamówienia

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 regulaminu, na adres poczty elektronicznej kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na przesyłaniu na adres e-mail kupującego produktu w postaci pliku cyfrowego.
 3. W przypadku przedsprzedaży produktu w postaci kursu online zamówienie zostanie zrealizowane w dniu rozpoczęcia kursu, każdorazowo określonym w opisie kursu.
 4. Sprzedawca przyznaje kupującemu dostęp do produktu na czas nieokreślony.

§  8

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 4. Aby odstąpić od umowy, nabywca musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@tekstowni.pl.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.  W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności.

§  9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Reklamacje dotyczące produktu można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres kontakt@tekstowni.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad produktu oraz oczekiwania nabywcy związane z reklamacją.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§  10

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych kupującego jest sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a)      ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r. poz. 1422),
b)      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r. poz. 1182),
c)      rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU Nr 100, poz. 1024).

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

a)      wglądu do swoich danych osobowych,
b)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu.

10. Sprzedawca niniejszym informuje kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym kupującego. W takiej sytuacji korzystanie ze sklepu przez kupującego może być utrudnione.

11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że kupujący może usunąć pliki cookies po ich zapisaniu przez sprzedawcę poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Służą do tego odpowiednie programy, narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta kupujący.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi nabywca ma możliwość:

a)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
b)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a sprzedawcą,
c)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. W celu znalezienia bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może skorzystać z informacji na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/…. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej między kupującym a sprzedawcą.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Copyright © Tekstowni.pl 2019-2020